Strona główna Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty


08
Wrz
GENIALNI ÓSMOKLASIŚCI Z „TRÓJKI” PDF Drukuj Email

Gratulujemy naszym tegorocznym absolwentom osiągnięcia wspaniałych wyników na egzaminie ósmoklasisty. Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny okazali się najlepsi w Lubartowie. Wyniki uzyskane z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego świadczą o bardzo wysokim poziomie zdających i świetnym przygotowaniu do egzaminu.

Życzymy powodzenia oraz wielu sukcesów w przyszłości.

Poniżej przedstawiamy zestawienie wyników egzaminów klas VIII w 2022 roku.

 
12
Maj
EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW PDF Drukuj Email

EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW

Już 24 maja 2022 rozpoczynają się egzaminy Uczniów klas ósmych.

24 maja 2022 – język polski

25 maja 2022 – matematyka

26 maja 2022 – język angielski

Nasi Uczniowie i Nauczyciele solidnie pracują, aby uzyskać jak najlepsze wyniki. Wierzymy, że ten rok szkolny wytężonej pracy przyniesie bardzo dobre efekty podobnie jak w roku ubiegłym.

 

Oto wyniki z roku szkolnego 2021/2022


 

 


Gratulujemy wyniku ubiegłorocznym Absolwentom i życzymy powodzenia w tym roku szkolnym!!!

Trzymamy za Was kciuki!!!


Miejcie marzenia i mierzcie wysoko!!!

 
07
Maj
INFORMACJE DLA UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW O EGZAMINIE KLAS VIII PDF Drukuj Email

INFORMACJE DLA UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW  O EGZAMINIE KLAS VIII

Co warto wiedzieć o egzaminie…

1. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.  Egzamin ma formę pisemną. Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie szkoły podstawowej, ale ma znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

2. Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

a) określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat poziomu wykształcenia.

 

b) zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji.

 

3. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.

4. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

5. Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:

 • uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
 • uczeń, który - ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny - nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;
 • uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.
  Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo - odpowiednio - "zwolniony" lub "zwolniona" oraz maksymalny wynik, tj. "100%" (wynik procentowy) oraz "100" (wynik na skali centylowej).

6. Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 są dostępne są na stronie  cke.gov.pl

7. Egzamin ósmoklasisty w roku 2021 jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

(wymagania egzaminacyjne: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Zmiany%20w%20EO%20w%202021%20r..pdf)

 

8. Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.

9. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni.

DZIEŃ

PRZEDMIOT

CZAS TRWANIA EGZAMINU**

25.05.2021r. (wtorek); godz. 9.00

język polski

120 minut   (180 minut)

26.05.2021r.(środa); godz. 9.00

matematyka

100 minut (150 minut)

27.05.2021r.(czwartek); godz. 9.00

język obcy
nowożytny

90 minut (135 minut)
90 minut


**czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu. Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Terminy dodatkowe egzaminów:

 • 16.06.2021r.(środa); godzina 09.00 - język polski;
 • 17.06.2021r.(czwartek);  godzina 09.00 - matematyka;
 • 18.06.2021r.(piątek);  godzina 09.00 - język obcy nowożytny

10. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

c. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.
Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali centylowej (odsetek liczby uczniów, - zaokrąglony do liczby całkowitej - którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń).

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty – 2 lipca 2021r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń – do 8 lipca 2021r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym – 9 lipca 2021r. (piątek)

Szczegółowe procedury organizacji i przeprowadzania egzaminu dostępne są na stronie:

http://www.oke.krakow.pl

(zakładka – egzamin ósmoklasisty; aktualizacja na dzień 19 kwietnia 2021r.)

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu ósmoklasisty.

Dokument zawiera wiele wytycznych, z których część musi być wdrożona obowiązkowo, a część ma formę możliwych rozwiązań, z których dyrektor szkoły, ośrodka lub placówki wybiera te, które można wprowadzić w danej jednostce.

Poniżej przedstawiamy wytyczne, istotne dla zdających. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami  przed egzaminem.

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku, zgodne z zaleceniami  GIS, MZ, MEiN – organizacja egzaminów

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.:

a) w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów  zmazywalnych /ścieralnych, nie korzystamy z ołówków; rysunki wykonujemy długopisem),

b) dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.

W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
a)   podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
b)   wychodzi do toalety;
c)   kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

11. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

12. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną poinformowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;

b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym;

c)  niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;

d) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

13. W celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą zostaną opracowane szczegółowe rozwiązania techniczne w zakresie wejść uczniów na teren szkoły w danym dniu  egzaminu. W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:

a) przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej w np. 15-, 20-minutowych odstępach),

b) wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały,

c) wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale lub przedmioty (w przypadku języków obcych),

d) zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających w np. 15-, 20-minutowych odstępach czasowych (np. 1. grupa o godz. 9:00, 2. grupa – o 9:20, 3. grupa – o 9:40), z zastrzeżeniem, że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej w harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin w odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi),

e) wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin.

14. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

15. Zdający mogą dzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, muszą unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

16. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory (długopis, pióro z czarnym atramentem, także zapasowe, linijka), wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

17. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3 ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu.

18. W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.

19. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.

20. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. O szczegółach wszystkich pozostałych czynności przeprowadzanych w salach egzaminacyjnych uczniowie zostaną poinformowani przez wychowawców.

21. W przypadku:

a) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub

b) zakłócania przebiegu egzaminu, lub

c) wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

22. Skutki unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu:

a) w terminie głównym - koniecznością przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w terminie dodatkowym;

b) w terminie dodatkowym - uzyskaniem wyniku "0%" z tego przedmiotu.

23. Szczegółowe zasady, procedury, dotyczące egzaminu przekażą uczniom wychowawcy klas VIII.

 

  

 
14
Wrz
Egzamin ósmoklasisty PDF Drukuj Email

 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Do egzaminu przystąpią uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty zamieszczonymi na stronie

CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 
31
Maj
INFORMACJE DLA UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW O EGZAMINIE KLAS VIII PDF Drukuj Email

Co warto wiedzieć o egzaminie…

1. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.  Egzamin ma formę pisemną. Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie szkoły podstawowej, ale ma znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

2. Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

a) określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat poziomu wykształcenia.

b) zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji.

3. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.

4. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

5.  Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

6. Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:

 • uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
 • uczeń, który - ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny - nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;
 • uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.
  Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo - odpowiednio - "zwolniony" lub "zwolniona" oraz maksymalny wynik, tj. "100%" (wynik procentowy) oraz "100" (wynik na skali centylowej).

7. Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2019/2020 są dostępne są na stronie  cke.gov.pl

8. Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.

9. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni.

DZIEŃ

PRZEDMIOT

CZAS TRWANIA EGZAMINU**

16.06.2020r. (wtorek);

godz. 9.00

język polski

120 minut   (180 minut)

17.06.2020r.(środa);
godz. 9.00

matematyka

100 minut (150 minut)

18.06.2020r.(czwartek);
godz. 9.00

język obcy
wybrany przedmiot*

90 minut (135 minut)
90 minut

*obowiązuje od roku szkolnego 2021-2022
**czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu. Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Terminy dodatkowe egzaminów:

 • 07.07.2020r.(wtorek); godzina 09.00 - język polski;
 • 08.07.2020r.(środa);  godzina 09.00 - matematyka;
 • 09.07.2020r.(czwartek);  godzina 09.00 - język nowożytny.

10. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

c. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali centylowej (odsetek liczby uczniów, - zaokrąglony do liczby całkowitej - którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń).

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty – do 31 lipca 2020r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń – do 31 lipca 2020r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym – do 31 lipca 2020r.

Szczegółowe procedury organizacji i przeprowadzania egzaminu dostępne są na stronie:

http://www.oke.krakow.pl

(zakładka – egzamin ósmoklasisty; aktualizacja na dzień 20 maja 2020r.)

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu ósmoklasisty.

Dokument zawiera wiele wytycznych, z których część musi być wdrożona obowiązkowo, a część ma formę możliwych rozwiązań, z których dyrektor szkoły, ośrodka lub placówki wybiera te, które można wprowadzić w danej jednostce.

Poniżej przedstawiamy wytyczne, istotne dla zdających. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami  przed egzaminem.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku, zgodne z zaleceniami  GIS, MZ, MEN – organizacja egzaminów

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.:

a) w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów  zmazywalnych /ścieralnych, nie korzystamy z ołówków; rysunki wykonujemy długopisem),
b) dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.

W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
a)   podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
b)   wychodzi do toalety;
c)   kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

11. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
12. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.
13. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną poinformowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;
b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym;
c)  niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;
d) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

14. W celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą zostaną opracowane szczegółowe rozwiązania techniczne w zakresie wejść uczniów na teren szkoły w danym dniu  egzaminu. W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:

a) przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej w np. 15-, 20-minutowych odstępach),

b) wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały,

c) wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale lub przedmioty (w przypadku języków obcych),

d) zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających w np. 15-, 20-minutowych odstępach czasowych (np. 1. grupa o godz. 9:00, 2. grupa – o 9:20, 3. grupa – o 9:40), z zastrzeżeniem, że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej w harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin w odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi),

e) wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin.

15. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

16. Zdający mogą dzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, muszą unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

17. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory (długopis, pióro z czarnym atramentem, także zapasowe, linijka), wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

18. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3 ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu.

19. W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.

20. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.

21. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki OMA-100–również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. O szczegółach wszystkich pozostałych czynności przeprowadzanych w salach egzaminacyjnych uczniowie zostaną poinformowani przez wychowawców.

22. W przypadku:

a) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub

b) zakłócania przebiegu egzaminu, lub

c) wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

23. Skutki unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu:

a) w terminie głównym - koniecznością przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w terminie dodatkowym;

b) w terminie dodatkowym - uzyskaniem wyniku "0%" z tego przedmiotu.

24. Szczegółowe zasady, procedury, dotyczące egzaminu przekażą uczniom wychowawcy klas VIII.

 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2

jex © 2024 SP3 Lubartów.