Strona główna Stołówka szkolna Informacje Zasady zapisu na obiady i odpłatności w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie

Kto nas odwiedza?

Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości 

Odsłon?

Odsłon : 264683
28
Wrz
Zasady zapisu na obiady i odpłatności w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie Dodaj do Facebook`a PDF Drukuj Email

icon KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY (205.37 kB)

Aby zapisać dziecko na obiady należy wypełnić kartę zapisu i dokonać płatności wg poniższych zasad:

►    Wpłaty za obiady należy dokonywać z góry do 25 dnia każdego miesiąca na miesiąc następny, w którym uczeń będzie korzystał ze stołówki szkolnej. Wyjątkiem jest miesiąc wrzesień gdzie wpłat należy dokonywać do 05 września za miesiąc wrzesień oraz miesiąc styczeń gdzie wpłat należy dokonywać do 03 stycznia za miesiąc styczeń.

►    Cena za jeden obiad wynosi 4,00zł (słownie: cztery złote 00/100)

►    Wysokość należności za obiady będzie podawana na stronie internetowej szkoły.

►    Płatności dokonuje się na rachunek bankowy szkoły w Banku PKO BP Oddział w Lubartowie ul. Lubelska 43 lub przelewem na rachunek bankowy wskazany na karcie zgłoszenia dziecka na obiady.

►    Dane do przelewu:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie, ul. 1-go Maja 66/74, 21-100 Lubartów

Nr konta – 42 1020 3206 0000 8802 0108 7758

►    W tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc żywieniowy. Przykład: Jan Kowalski, kl. I A, obiady wrzesień 2021.

►    Przewidywane  nieobecności   należy   zgłaszać   telefonicznie   do   działu   księgowości, tel. 81 854 53 69 do godziny 800

►    Obowiązek zgłoszenia nieobecności należy do obowiązku rodzica / opiekuna prawnego, a nie wychowawcy klasy. Dotyczy to także wycieczek oraz wyjść klas poza szkołę.

►    Dzień zgłoszenia po godzinie 800 nie jest liczony jako odpis.

►    Zwrot odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się poprzez zwrot środków na rachunek bankowy rodzica / opiekuna prawnego wskazane w karcie zgłoszenia ucznia na obiady w miesiącach XII (za okres IX-XII) w IV (za okres I-III) oraz VI (za okres IV-VI), pod warunkiem zwrotu niewykorzystanych numerków dotyczących dni zgłoszonych jako nieobecności do odpisu. Nie dokonuje się pomniejszenia bieżących wpłat.

►    Na koniec miesiąca należy zwrócić numerki zgłoszone do odpisu. Brak zwrotu numerków spowoduje brak odpisu pomimo jego zgłoszenia.

►    W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie  z obiadu za każdy dzień.

►    W przypadku nie zgłoszenia nieobecności na obiedzie uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.

►    Rezygnację z korzystania z posiłków należy zgłosić do działu księgowości w terminie do ostatniego  dnia  miesiąca   poprzedzającego   miesiąc, w   którym   następuje   rezygnacja z korzystania z posiłków.

 

O WSZYSTKICH ZMIANACH PROSZĘ INFORMOWAĆ OSOBIŚCIE LUB PISEMNIE

 

jex © 2021 SP3 Lubartów.