Strona główna Aktualności Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie

Kto nas odwiedza?

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 

Odsłon?

Odsłon : 260655
31
Sie
Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie Dodaj do Facebook`a PDF Drukuj Email

I.    Postanowienia ogólne


1.     Regulamin korzystania z szafek określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania szafek przez uczniów.
2.     Szafki stanowią własność szkoły.
3.    Szafki są przeznaczone do przechowywania odzieży wierzchniej, obuwia na zmianę oraz książek i przyborów szkolnych.
4.    Użytkownikiem szafki jest uczeń, któremu została ona przydzielona.
5.    Prawo do korzystania z przydzielonej szafki nabywa uczeń na okres jednego roku szkolnego.
6.    Z jednej szafki może korzystać jeden uczeń.
7.    Na każdej szafce znajduje się numer, który przypisany jest użytkownikowi szafki.
8.    Każda szafka posiada dwa klucze. Uczeń otrzymuje jeden klucz, a zapasowy pozostaje w szkole.
9.    Nie wolno samodzielnie dorabiać kluczy do szafek.
10.    Szkoła nie  ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy pozostawionych w szafkach.
11.    Szafki wpisane są do księgi inwentarzowej i podlegają okresowemu spisowi z natury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12.     Pracownicy szkoły mają prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie użytkowania szafek szkolnych.

 

II.    Obowiązki szkoły


1.    Szkoła zapewnia przydział szafek, konserwację oraz naprawę, jeżeli zostały uszkodzone nie z winy użytkownika szafki.
2.    Szkoła zastrzega sobie prawo do otwierania szafek bez informowania ucznia w przypadku: naprawy, w razie przechowywania przedmiotów mogących stanowić jakiekolwiek zagrożenie np. wydzielających intensywne zapachy lub innych uznanych za niebezpieczne oraz na okres wakacji.
3.    Wychowawca klasy w terminie do 20 września każdego roku szkolnego sporządza listę uczniów z przypisanymi numerami szafek i przechowuje ją w dokumentacji wychowawcy.
4.    Wychowawca ma obowiązek do 20 września każdego roku szkolnego zapoznać uczniów oraz ich rodziców z regulaminem korzystania z szafek.
5.    Wychowawcy klas zwracają klucze do szafek pracownikowi administracji po zakończeniu zajęć dydaktycznych (koniec każdego roku szkolnego).

 

 

III.    Zadania i obowiązki użytkowników szafek


1.    Uczeń ma obowiązek zapoznać się z regulaminem korzystania z szafek, przestrzegać jego przepisów oraz potwierdzić swoim podpisem akceptację jego postanowień.
2.    Uczeń powinien dbać o odpowiednie użytkowanie i poszanowanie szafek.
3.    Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
4.    Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach produktów spożywczych, jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności szkoły.
5.    W szafkach nie należy przechowywać rzeczy wartościowych, za utratę których szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
6.    Zabrania się wykonywania wewnątrz i na zewnątrz szafek napisów i rysunków.
7.    W wypadku stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia szafki z winy ucznia, odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice (prawni opiekunowie).
8.    Uczniowie nie mogą zamieniać się na szafki.
9.    Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki uczeń powinien zgłosić wychowawcy klasy, podając numer szafki i określić rodzaj usterki.
10.    Pod koniec roku szkolnego użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia szafki ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów i oddania klucza wychowawcy, najpóźniej w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego. Uczniowie, którzy nie zwrócą klucza, zostaną obciążeni kosztem wymiany wkładki.
11.    Uczniowie, którzy kontynuują naukę w szkole, ponownie otrzymają klucz po rozpoczęciu nauki w nowym roku szkolnym.
12.    Uczniowie przenoszący się do innej szkoły mają obowiązek zwrócenia klucza wychowawcy przed odebraniem dokumentów.
13.     Uczniowie, którzy w danym roku kończą naukę w szkole, zobowiązani są do zwrotu klucza wychowawcy najpóźniej w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego.
14.    Do zwrotu przyjmowane będą tylko oryginalne klucze.
15.    Uczeń potwierdza zwrot klucza własnoręcznym podpisem.
16.    Uczeń zabezpiecza swoje mienie poprzez prawidłowe zamykanie szafki, niezostawianie klucza w zamku oraz nieudostępnianie go innym osobom.

 

IV.    Zasady opłat


1.    W przypadku zgubienia klucza przez ucznia szkoła wymienia wkładkę, której koszt ponosi rodzic/prawny opiekun ucznia wpłacając określoną kwotę na wskazane przez szkołę konto.  
2.    W przypadku dewastacji i zniszczenia szafki przez ucznia rodzic/prawny opiekun ucznia ponosi całkowite koszty zakupu nowej szafki lub jej naprawę wpłacając określoną kwotę na wskazane przez szkołę konto.
3.    Nowy klucz do szafki zostanie wydany uczniowi po dokonaniu przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia wpłaty na podane konto i przedstawieniu potwierdzenia wpłaty.

 

V.    Przypadki szczególne


1.    W przypadku, kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej, ponosi on całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki.
2.    Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi Dyrektor Szkoły.
3.    W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie substancji odurzających, narkotyków oraz alkoholu Dyrektor lub wychowawca ma prawo do komisyjnego otwarcia i wglądu do szafki. W takiej sytuacji sporządzany jest pisemny protokół.
VI.    Postanowienia końcowe
1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.
2.    Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.
3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy oświatowe.

Koszt wymiany wkładki – 30zł
Koszt zakupu nowej szafki – 800zł
Koszt naprawy szafki – według aktualnej wyceny na dzień zniszczenia
Nr konta bankowego, na który należy dokonać wpłaty:
42 1020 3206 0000 8802 0108 7758


1. Szafki są przeznaczone do przechowywania odzieży wierzchniej, obuwia na zmianę oraz książek i przyborów szkolnych.

 

jex © 2021 SP3 Lubartów.